ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សាមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតរបស់គណៈកម្មាធិការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំបឹងខ្នារ


#ស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់
សន្និបាតរបស់គណៈកម្មាធិការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំបឹងខ្នារក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សាមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយមានសមាសភាពអញ្ជើញចូលរួម
ចំនួន៨៩១នាក់ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

15780696_1878225225743815_6275530542849879213_n 15697488_1878225109077160_3869638559272854252_n 15697613_1878225169077154_4771806942200383527_n 15697970_1878225262410478_2260028273453520711_n 15740741_1878225082410496_5350115338054748251_n