ឯកឧត្តម កែវ រតនៈស្វាគមន៍ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ទើបបង្កើតថ្មីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា


ឯឧ កែវ រតនៈ ស្វាគមន៍ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ទើបបង្កើតថ្មីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា និងសំណេះសំណាលណែនាំការងារជាមួយសហការីអ្នកស្រង់ថាមពលនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមកីឡានេះជាបុគ្គលិកអង្គភាពដែលស្រលាញ់ផ្នែកកីឡាដើម្បីសុខភាពនិងសាមគ្គីភាព។ ដោយឡែកក្រុមបងប្អូនអ្នកស្រង់ថាមពលក៏បានទទួលព័ត៌មាន និងការណែនាំបន្ថែមស្តីពី ការវិវត្តន៍ចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បងប្អូនដែលបាននឹងកំពុងចូលរួមបំពេញការងារជូនជាតិយ៉ាងសកម្មជាមួយអ្នកជំនាញអគ្គិសនីឯទៀតៗ។ ស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ល្ងាចថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ។

11220886_1522838614692977_2897076779897222240_n 11693923_1522838681359637_6978756088216675714_n 12208253_1522838734692965_524967188698311018_n 12219625_1522838444692994_6966121491897695193_n 12227125_1522838478026324_5708617648180973435_n 12234948_1522838461359659_6247280146293201723_n 12241692_1522838521359653_3951120215344046448_n 12243011_1522838424692996_7604149771763006470_n