ការចុះពិនិត្យប្រព័ន្ធចែកចាយទឹក


នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម និង ឯកឧត្តម ខូយ សុខា បានចុះត្រួតពិនិត្យប្រភពទឹកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាកសិករ ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំ ត្រពាំង

ជង ឃុំបឹងខ្នារ ឃុំមេទឹក ដែលបច្ចុប្បន្នប្រជាជនមានកង្វះទឹកយ៉ាងខ្លាំង រាប់ទាំងទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារផង ។ ទាំងនេះមកពី ពុំទាន់មានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ និង បញ្ហាបច្ចេកទេស

ក្នុងការស្ទាក់ទឹកទំនប់ដំណាក់អំពិលផង។

ប្រលាយស្ងួត ប្រឡាយ មើលទ្វារទឹក