សម្តេចតេជោ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទើបតែដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី


ជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីបន្ថែមទៀតដែលសម្តេចតេជោ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាប្រមុខCPPទើបតែដាក់ចេញ ដើម្បីសម្រួលការងារ និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ជាតិ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។
តាមរយៈបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាននាសម័យបច្ចុប្បន្ន ប្រជាពលរដ្ឋអាចនៅកាន់តែកៀក ដោយការផ្តល់ព័ត៌មានពីបញ្ហា ប្រឈមនានារបស់ពួកគាត់ជាមួយ ថ្នាក់នាំជាពិសេសសម្តេចតេជោ ខណៈដែលសេចក្តីណែនាំលើបញ្ហានេះចំពោះក្រសួងស្ថាប័ននានា ទើបតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ

12742441_228734747461021_625704198574097039_n 12688221_228734690794360_7621873689691519517_n 12717583_228734677461028_1250568424401803906_n