ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួួសារអ្នករត់ម៉ូតូឌុប


ឯឧ.ម៉២ឯឧ.ម៉ ឯឧ.ម៉៤ ឯឧ.ម៉៣