លោកសំរិទ្ធ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ


រសៀលថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនខេត្តពោធិ៍សាត់មានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវសភាពការណ៍ថ្មីៗ

ដល់សមាជិកសមាជិកា គណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រុងពោធិ៍សាត់ សមាជិក សមាជិកា គណៈកម្មាធិការបក្សសង្កាត់ទាំង៧របស់ក្រុង ព្រមទាំងក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិសាត់ ។

ក្រុង ក្រុង១ ក្រុង២ ក្រុង៣