ឯឧត្តម ខូយ រីដា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពបង្កបង្កើនផលក្នុងស្រុកបាកាន


ស្រូវ្វិត ប្រឡាយនាំទឹក មើលសរូវបាកាន២ មើលស្រូវបាកាន មើលស្រូវបាកាន១ មើលស្រូវបាកាន៣ ស្រូវ