ឯកឧត្តម ឈុន សុង សមាជិកប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្ស ឧទ្ទេសនាមឯកសារ សភាពការណ៍កម្ពុជា និងបណ្តាភារកិច្ចចំពោះមុខ


វគ្គអប់រំនយោបាយរបស់គណបក្សខេត្ត(២៧-៨- ២០១៦)និងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះ(២៨-៨-២០១៦)។ ឯកឧត្តម ឈុន សុង សមាជិកប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្ស និង ជាប្រធានគណឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត កំពុងឧទ្ទេសនាមឯកសារទី៤ សភាពការណ៍កម្ពុជា និងបណ្តាភារកិច្ចចំពោះមុខ ជូនសិក្ខាកាមក្នុងវគ្គ។

14141555_1821043528128652_2539959949077007872_n 14045705_1821043474795324_7783262955895997917_n 14063941_1821043318128673_2093520699302539750_n 14064021_1821043378128667_3595586044543136853_n 14088485_1821043338128671_1171045336418639476_n 14095975_1821043431461995_5611033629805106541_n