លោក ខូយ.រីដា ប្រធានក្រុមការងារខេត្ត ប្រជុំក្រុមការងារ


បន្ទាប់ពីបានផ្ទេរដំណែងមក លោក ខូយ.រីដា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយស្រុកវាលវែងបានកោះអញ្ជើញក្រុមការងារ

មកជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនកាក្នុងការងារចុះមូលដ្ឋានជាបន្តទៀត។

ប្រជុំក្រុមការងារវាលវែង ប្រជុំក្រុមការងារវាលវែង១ ប្រជុំក្រុមការងារវាលវែង២