កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំសាលាក្រុងពោធិ៍សាត់មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង

ក្រោមអធិបតីភាព លោក សំរិទ្ធិ.អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ដើម្បីពិនិត្យ និង អនុម័ត្តិលើៈ

១.គម្រោងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល៥ឆ្នាំ

២.គម្រោងផែនកាវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិល

ក្រុង២ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង១ ចាប.នាង ក្រុង ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុង សំរិទ្ធិ.អេង