ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញ ទៅទស្សនកិច្ចស្រាវជ្រាវនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន


ពីទីក្រុងប៉េកាំង ថ្ងៃទី ២៧ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦
ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់រួមទាំងមន្ត្រីក្រោមឱវាទបានអញ្ជើញ
ទៅទស្សនកិច្ចស្រាវជ្រាវនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីតួនាទីរបស់យុវជន
ក្នុងការអភិវឌ្ឍនសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ទេសចរណ៍ វប្បធម៌ធម្មជាតិ និងបទពិសោធន៍ការងារកសាងបក្សនៅមូលដ្ឋាន ។

14992042_362029480815805_4842607575077149815_n 14639883_362030540815699_8237436332152726437_n 14900319_362030740815679_6007929815411874026_n 14906837_362029640815789_5174481626924578182_n 14907115_362029690815784_8174410206698498421_n 14907248_362029440815809_7444767290420303734_n 14907665_362029364149150_6998741669474687090_n 14915412_362029034149183_9138865041635794215_n 14922234_362030824149004_8737170511163422265_n 14925264_362029217482498_8538335888793893762_n 14925482_362030780815675_355170488563917379_n 14925783_362031084148978_5182503118698310670_n 14937293_362030487482371_5742771758890403329_n 14937294_362029830815770_4637956153451550686_n 14937382_362029174149169_1041571785793165064_n 14947399_362030877482332_33813642602274111_n 14947507_362029554149131_3087661193984388007_n 14947565_362030924148994_7254965166680776287_n 14947622_362029300815823_4915365618584966030_n 14947789_362030274149059_8619419145562433333_n 14947936_362030650815688_2741981411867761030_n 14955892_362030010815752_9082954745552980014_n 14955913_362030380815715_2456408558127359977_n 14955938_362029920815761_5191031716033741553_n 14956594_362029600815793_5193294771838499351_n 14962582_362031107482309_35939856872831283_n 14963165_362029080815845_7056523453667557883_n 14980557_362029780815775_314404968185747556_n