ឯកឧត្តម​ អ៉ឹង គឹមលាង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកការប្រជុំជួបជាមួយប្រធានក្រុមការងារចុះជួយតាមបណ្តាស្រុក/ក្រុងទាំង៦


ពោធិ៍សាត់ ព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦នៅទីស្នាក់ការយុវជនគណបក្សប្រជាជនខេត្ត
ឯកឧត្តម​ អ៉ឹង គឹមលាង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់
បានបើកការប្រជុំជួបជាមួយប្រធានក្រុមការងារចុះជួយតាមបណ្តាស្រុក/ក្រុងទាំង៦ និងប្រធាន
យុវជនស្រុក/ក្រុងទាំង៦ដូចគ្នារួមទាំងអស់លោកជាអនុប្រធានយុវជនខេត្តជាច្រើនរូបទៀត
ស្តីអំពីការបូកស្រង់របាយការណ៍ ប្រចាំខែវិច្ឆិកានិងពិភាក្សាកិច្ចការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារចុះជួយតាម
បណ្តាស្រុកទទួលបន្ទុកការងារយុវជននិងជីវភាពរបស់យុវជនបក្ស។

15181630_369650363387050_352289857825384660_n 15037328_369650060053747_16078197643555781_n 15055608_369649920053761_8053532371268524981_n 15055638_369650146720405_4353439581645448873_n 15056222_369650483387038_5504809102915470816_n 15073524_369650323387054_4713871449851835507_n 15078606_369650246720395_1860903840110317751_n 15078647_369650106720409_9195787410846570322_n 15078684_369650290053724_2908397657594961820_n 15078936_369649956720424_8199185443664016469_n 15079023_369649906720429_8939122035810233327_n 15085632_369650176720402_2479599492003899325_n 15095069_369650443387042_6493203936137520666_n 15109558_369650396720380_5885199152661640373_n 15170787_369649986720421_688080558775459693_n 15170997_369650213387065_3935845679121655742_n 15171128_369650023387084_6450366815661267424_n