ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈខេត្តពោធិ៍សាត់ ចុះសួសុខទុក្ខ និង ដោះស្រាយក្តីកង្វល់ជូនបងប្អូនអាជីវករផ្សារពោធិ៍សាត់


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈខេត្តពោធិសាត់ ក្រោយពីជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចប់ ឯកឧត្តម បានបន្តចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងដោះស្រាយក្តីកង្វល់មួយចំនួន ព្រមទាំងពិនិត្យយន្តការដែលបានដាក់ចេញកន្លងមក លើការស្ថាបនសដំបូលផ្សារប៉ែកខាងមុខជូនបងប្អូនអាជីវករផ្សារពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.54.44 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.53.24 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.53.27 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.53.33 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.53.38 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.53.41 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.53.47 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.53.52 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.53.55 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.54.00 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.54.04 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.54.16 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.54.25 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.54.30 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.54.34 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.54.37 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.54.40 PM WhatsApp Image 2016-12-20 at 12.54.42 PM