ឯកឧត្តម ខូយ សុខា និង ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន


ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនែគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស

ស្តីពីការអវិវឌ្ឍស្ថាប័ននៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ រសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត ដែលរៀបចំដោយក្រុមបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល

ធនធានមនុស្សខេត្តពោធិ៍សាត់។

សិក្ខាសាលលាតម្រង់ទិស៤ សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស២ សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស៣ សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស៤ សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស១១