ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរ ជួបជាមួយសិស្ស៣៧៩នាក់


នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនស្រុកក្រគរ ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរ បានឆ្លៀតឳកាសពេលសម្រាក ចុះជួបសំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់គំនិតល្អៗក្នុងការតម្រង់ទិសសិក្សាជាមួយយុវសិស្សទាំងជាប់ និងមិនបានជាប់

សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាប័ត្រទុតិយភូមិទាំងអស់ទូទាំងស្រុកក្រគរចំនួន ៣៧៩ នាក់។

ឯឧ.កែវរតនៈ១ ឯឧ.កែវរតនៈ២ ឯឧ.កែវរតនៈ៣ ឯឧ.កែវរតនៈសំណេះសំណាលជាមួយយុវសិស្ស