ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹក និងរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មុនម៉ោងការងាររដ្ឋបាល ព្រមទាំងបានផ្តល់ស្បៀងផ្ទាល់ដៃ ដល់ជនចាស់ជរា និងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះខាតដាច់ពេលពិតប្រាកដ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.34.28 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.33.19 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.33.23 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.33.25 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.33.26 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.33.28 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.33.31 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.33.34 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.33.59 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.34.14 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.34.20 PM WhatsApp Image 2017-01-10 at 3.34.24 PM