ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន បានចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងដោះស្រាយក្តីកង្វល់ដោយផ្ទាល់ ទាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លី ជូនអាជីវករផ្សារប្រម៉ោយ និងបានអំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ សូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា


ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន បានចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងដោះស្រាយក្តីកង្វល់ដោយផ្ទាល់ ទាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លី ជូនអាជីវករផ្សារប្រម៉ោយ និងបានអំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមិនទាន់បានពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ សូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីប្រាកដថា លោកអ្នកមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវ ដែលអាចមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧ និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ២០១៨ ពីព្រោះនៅសល់តែ៣ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៃការបិទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត៕

WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.44.00 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.44.06 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.44.15 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.44.29 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.44.33 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.44.37 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.44.40 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.46.25 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.48.20 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.48.38 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.48.52 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.49.02 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.49.12 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.50.30 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.50.38 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.51.36 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.51.44 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.52.18 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.52.34 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.52.50 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.53.08 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.53.51 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.54.05 AM WhatsApp Image 2017-01-11 at 9.54.20 AM