ឯកឧត្តម សារី កោសល្យ អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំស្នាមព្រះ


ឯកឧត្តម សារី កោសល្យ អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុក
បាកានទទួលបន្ទុកប្រធានក្រុមការងារជួយឃុំស្នាមព្រះបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាតគណៈកម្មាធិការ
គណបក្សឃុំស្នាមព្រះនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣-០១-២០១៧នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំអ្នកចូលរួម៩៦៩នាក់/៣១៦។

photo_2017-01-14_09-32-42 photo_2017-01-14_09-31-15 photo_2017-01-14_09-31-27 photo_2017-01-14_09-31-33 photo_2017-01-14_09-31-39 photo_2017-01-14_09-31-46 photo_2017-01-14_09-31-52 photo_2017-01-14_09-31-58 photo_2017-01-14_09-32-06 photo_2017-01-14_09-32-13 photo_2017-01-14_09-32-21 photo_2017-01-14_09-32-29 photo_2017-01-14_09-32-36