លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់ចូលរួមក្នុងការប្រកាសដេញថ្លៃគំរោងមូលនិធិសង្កាត់


នៅព្រឹកថ្ងទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីដេញ

ថ្លៃគំរោងមូលនិធិសង្កាត់ផ្ទះព្រៃ និង សង្កាត់ ព្រៃញីក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់។

សមាជិក សមាជិកចូល សាលសង្កាត់ផ្ទះព្រៃ អធិបតី