ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ អញ្ជើញចូលរួមប្រជុំដើម្បីស្តាប់របាយការណ៍ការងារយុវជន និង លើកទិសដៅបន្ត


ឯកឧត្តម កែវ រតនៈបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនគណៈបក្សប្រជាជនខេត្តដើម្បី :
– ស្ដាប់របាយការណ៍បូកសារុបលទ្ធផលសកម្មភាពកន្លងមក ។
– ទិសដៅ ផែនការណ៍ ប្រកាសសុពលភាពថ្នាក់ដឹកនាំយុវជន
នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្រុង ស្រុក ។
– របាយការណ៍ ចំណូលចំណាយ របស់ក្រុមការងារយុវជនខេត្ត ។

ប្រជុំការងារយុវជន ឯឧ.កែវ រតនៈ ឯឧ.កែវ រតមនៈ