កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រធាន និង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់


ថ្ងៃទី16.11.2015 នៅសាលាស្រុកក្រគរបានបេីកការប្រជំុផ្សព្វផ្សាយស្តីពីក្រមសីលធម៌ សម្រាប់ប្រធាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្្ឌ ឃំុ សង្កាត់និងប្រកាសសមាស ភាពថ្នាក់ដឹកនាំសាខាសមាគមប្រចាំស្រុកក្រគរព្រមទាំងពង្រឹងដល់មេឃំុ,ជំទប់,សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាឃំុក្នុងការប្រេីប្រាស់ឯកសណ្ឋាន,សញ្ញាស័កិ្កនិងការផ្តល់សេវាជូនប្រ/ព(រៀបចំ ដោយសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ឃំុ សង្កាត់សង្កាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់)

11223793_362837643908329_3273339416261670768_n 12107872_362837600575000_8124278889899552609_n 12227788_362837720574988_8399166704858941264_n 12234869_362837567241670_8332341412001618550_n 12243358_362837683908325_5208329906815723164_n 12247146_362837767241650_6466568578205532799_n