(សាកល្បង) សកម្មភាពរបស់យុវជន


ដើម្បីឲ្យយុវជនដែលជាទំពាំងស្នងឬស្សីក្លាយជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជន

សហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តពោធិ៍សាតសហការណ៍ជាមួយមន្ទីរអប់រំខេត្ត បានបើកការបង្រៀនដល់យុវជនដោយមិន

យកលុយនៅមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗសម្រាប់ឲ្យយុវជនយើងងាយស្រួលឈានទៅពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងរកការងារធ្វើនាពេ

លខាងមុខ។

 

សកម្មភាពយុវជន១ សកម្មភាពរបស់យុវជន២ សកម្មភាពរបស់សហភាពសហពន្ធយុវជនខេត្តពោធិ៍សាត់