(សាកល្បង ) កិច្ចប្រជំុរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥នាសាលប្រជុំសាលាខេត្តមានបើកការប្រជុំលើកទី១៣អាណត្តិក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រោមអធិបតីភាព

ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត  ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃអណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងបណ្តាមន្ទីរនានាជំុវិញខេត្តចូលរួមផងដែរ។ឯឧ.ខូយ សុខា ឯឧ.ម៉ៅ ធនិន

 

កិច្ចបរជុំក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត៨.៦.០១៥ កិច្ចប្រជុំថ្ងទី៨.៦.០១៥