រដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បើកកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលនៃការគូសផែនទីភាពងាយរងគ្រោះ


ព្រឹកថ្ងៃទី១២_០១_២០១៦ រដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំធ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលនៃការគូសផែនទីភាពងាយរងគ្រោះ និងការសិក្សាវាយតម្លៃកាត់បន្ថយហានីភ័យគ្រោះមហន្តរាយ (VRA)សម្រាប់សង្កាត់លលកស និងសង្កាត់ចំរើនផល ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ …….

12540935_455313774654535_8361466734352322267_n 12439319_455313327987913_7531980614367719620_n 12509881_455313517987894_3774060950434512332_n 12510309_455313647987881_8348416577227710700_n 12524319_455313584654554_1892309655145331028_n