ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកចុះមូលដ្ឋានមើលការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល


ជាលើកទី១ហើយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចុះដល់មូលដ្ឋានមើលការអភិវឌ្ឈន៍របស់រដ្ឋាភិបាល ហើយក៏លោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឈន៍ពិតប្រាកដមែន ។

12573121_1547344372242401_4653574841369439589_n 12400750_1547344345575737_1601008330174010532_n 12439227_1547344388909066_8903848659649921009_n 12507441_1547344268909078_9089826126236471212_n 12509853_1547344255575746_1980719239950757315_n 12510296_1547344295575742_3667275630613286209_n 12565625_1547344332242405_1743581659765299020_n