លោកសំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ជើញចូលរួមប្រជុំស្តាប់របាយការណ៍យុវជនសង្កាត់លលកសរ


កិច្ចប្រជុំស្ដាប់របាយការណ៍របស់យុវជនសង្កាត់លលកសរដែលបានអនុវត្តន៍ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ
ពីការទទួលព័ត៌មានស្ដីពីសេវាឃុំសង្កាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជន ពីផលវិបាក
ចំណុចខ្លាំងខ្សោយនិងរកវិធីសាស្ត្រនិងដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងព័ត៌មានពីសេវា
ឃុំសង្កាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ ។* ឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេសនិងគាំទ្រថវិកាដោយ (A.P.I.)
(ថ្ងៃទី២៥.០១.២០១៦.សង្កាត់ លលកសរ ក្រុងព.ស)

12646964_1747757752111025_4770477026866043187_n 12540548_1747757835444350_7628043140241254248_n 12540567_1747757915444342_5002120726633032534_n 12552635_1747758028777664_2335185786279973333_n 12645238_1747758068777660_8710009173971023992_n