ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់


ថ្ងៃទី១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពរាំងស្ងួត ក្នុងសង្កាត់លលកស ក្រុងពោធិ៍សាត់

ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលកំពុងប្រឈមនិងការរាំងស្ងួត អាចនិងធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវរបស់គាត់ជួបនិងការខូចខាត។

លលកស១ លលកស២ លលកស៣ លលកស៤ លលកស៥ លលកស៦ លលកស៧ លលកស៨ លលកស៩ លលកស១០