ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹម អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយ យុទ្ធនាការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ញាតិខ្មែរ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជំុសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ មានការប្រារព្វពិធីផ្សព្វផ្សាយ ត្រួតពិនិត្យ និងជំរុញអនុវត្តន៍ផែនការយុទ្ធនាការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ញាតិខ្មែរ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម

ប៉ុល លឹម រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និង ជាប្រធានក្រុមការងារទី ៨ ។

ផ្តល់អត្ត.១ រូបភាពផ្តល់អត្ត.២ ឯកឧ.ម៉ធនិនគណៈអធិបតីរួម