លោក សៅ ដារឿន ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុកបាកានប្រជុំត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលអនុវត្តន៍កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ


រសៀលថ្ងៃទី ១៧/ ០៥/ ២០១៦
នៅទីស្នាក់ការ CPPស្រុកបាកាន មានកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលអនុវត្តន៍កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១២-២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព លោក សៅ ដារឿន ប្រធានCPPស្រុកលោក ខៀវ ចែ អនុប្រធាន CPPស្រុក លោក អ៊ុំ សុីថា អនុប្រធាន CPP ស្រុក បាកាននិងសមាជិកសមាជិការគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក ចំនួន៤៥នាក់។

13239248_1646485069010460_8836690410081521326_n 13244635_1646485162343784_4621536027904759221_n 13244850_1646485122343788_7591794860590107817_n 13254214_1646485189010448_6149753000810214960_n