ឯកឧត្តម អុឹង គឹមលាង ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយ តួនាទី ភារៈកិច្ចក្រុមប្រឹក្សា សកម្មភាពជនពិការ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៥ នៅសាលប្រជុំមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍បទខេត្តពោធិ៍សាត់ មានប្រារព្ធពិធីផ្សព្វផ្សាយតួនាទីភារៈកិច្ច ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការខេត្តពោធិ៍សាត់ និង ផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីពិការភាព ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អឹុង គឹមលាង អភិបាលរងនៃអណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ និង ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ និង ជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សា សកម្មភាពជនពិការ។

ផ្សព្វផ្សាយ សមាជិក សមាជិក១ ឯឧ. អឹងគឹមលាង