គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សកើតពីប្រជាជន រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនគ្រប់កាលៈទេសៈ


គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សកើតពីប្រជាជន រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនគ្រប់កាលៈទេសៈ ធ្វើជាស្នូលនៃ ការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងបង្រួបបង្រួមកម្លាំងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ ដោយគ្មានការរើសអើង ជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិដ៏ធំទូលាយ ពុះពារឆ្លង់កាត់គ្រប់ឧបសគ្គ ហើយហ៊ានពលកម្មឥតរួញរា ក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុងឧត្តមរបស់ជាតិ មាតុភូមិ និងប្រជាជន។

13522052_1646727055637465_1809390617069778697_n