លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិសាត់បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់


* កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញអាណត្តិទី០២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៏សាត់ ស្ដីពីការពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្ដីសម្រេចបីៈ
១-សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង គម្រោងលូដោះទឹកទីក្រុង ក្រុងពោធិ៏សាត់ ។
២-សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងបូម និង ស្ដាលូទីក្រុង ក្រុងពោធិ៏សាត់ ។
៣-សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការថែទាំគម្រោងលូដោះទឹកទីក្រុង ក្រុងពោធិ៏សាត់ ។
បន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាបានពិនិត្យទៅលើលិខិតបទដ្ឋាននិងនិតិវិធីនៃការរៀបចំសេចក្ដីសម្រេចរួចមក បានពិភាក្សាយ៉ាង
ល្អិតល្អន់ ទៅលើសេចក្ដីទាំង៣ បន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាបានឯកភាពនិងអនុម័ត១០០% ។

13729173_1818164991736967_2262192640916668886_n 13654298_1818164955070304_5783542658503145671_n 13680823_1818164925070307_1858583359716992120_n 13690796_1818165011736965_3426913316646589078_n 13697268_1818165028403630_2313215697731341452_n 13709927_1818165101736956_1626857149050413776_n 13716182_1818165075070292_2057368402543877665_n