ឯកឧត្តម ខូយ សុខា សមាជិកគណកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ជើញឧទ្ទេសនាមឯកសារប្រវត្តិបក្សប្រជាជនកម្ពុុជា


វគ្គសិក្សាអប់រំនយោបាយរបស់គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់បានដំណើរការដល់ថ្ងៃទី២ហើយ(១៣-៨-១៦)ឯកឧត្តម ខូយ សុខា សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ កំពុងឧទ្ទេសនាមឯកសារ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រវត្តិ សកម្មភាព ស្នាដៃ និងបទពិិសោធន៍នៃការដឹកនាំរបស់គណបក្សជូនវគ្គទាំងមូល។តាមកម្មវិធីនេះ និង ត្រូបបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង៤រសៀល នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់។

14021658_1814782372088101_7730423363707533664_n 13892304_1814782298754775_228825058569736066_n 13895040_1814782402088098_8980287424516318831_n 13925141_1814782328754772_3153128254124516031_n 13935085_1814782222088116_7501330851302099555_n 13938631_1814782248754780_8463968479896005829_n