ក្រុុមគ្រូូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់ឯកឧត្តម កែវ.រតនៈចុះព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជនក្នុងស្រុកក្រគរ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់ឯកឧត្តម កែវ.រតនៈ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរ បាននាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត

មកព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយរីករាយក្នុង

ចិត្តឥតឧប្បមាព្រោះបានគ្រូពេទ្យចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺមកដល់មូលដ្ឋាន និង

លំនៅដ្ឋានផ្ទាល់របស់ខ្លួន ក្រុមគ្រូពេទ្យស័គ្រចិត្តទាំងនេះបានចុះយ៉ាងទៀងទាត់

គឺក្នុង១សប្តាហ៍ចុះ២ថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យ មិនថាមុន ឬក្រោយបោះឆ្នោតនោះទេ

លោកគ្រូពេទ្យនិងក្រុមរបស់គាត់បានបន្តការងាររបស់គាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ គឺមាន

ការចុះទាំង១១ឃុំទូទាំងស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់។ ទាំនេះគឺក្រោមការយកចិត្ត

ទុកដាក់អំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់ឯកឧត្តមកែវ.រតនៈ។

ក្រុមគ្រូពេទ្យចុះស្រុកក្រគរ ក្រគរ៧ ក្រគរ៨ ក្រគរ៩ ក្រគរ១០ ក្រគរ១១ ក្រុមគ្រូបេទ្យចុះស្រុកក្រគរ ក្រុមគ្រូពេទ្យចុះក្រគរ ក្រុមគ្រូពេទ្យចុះក្រគរ១ ក្រុមគ្រូពេទ្យចុះក្រគរ២ ក្រុមគ្រូពេទ្យចុះក្រគរ៣ ក្រុមគ្រូពេទ្យចុះក្រគរ៤ ក្រុមគ្រូពេទ្យចុះក្រគរ៥ ក្រុមគ្រូពេទ្យចុះក្រគរ៦