ក្រុុមការងាររបស់ឯកឧត្តមកែវ.រតនៈចុះដល់លំនៅដ្ឋានប្រជាជន


ក្រុមការងាររបស់ឯកឧត្តមកែវ.រតនៈចុះជួយស្រុកក្រគរបានចុះពិនិត្យនិង

ជួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃ ទោះបីពួកគាត់ក្រីក្រតែពួកគាត់បានប្រកបដោយក្តីសុខ នេះជាសកម្មភាព

ក្រុមការងាររបស់ឯកឧត្តម កែវ.រតនៈក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក

ក្រគរបានចូលរួមចំណែកនិងសួរសុខទុក្ខជួយធុរៈដល់ប្រជាជន ក្នុងសកម្ម

ភាពនេះលោកប្រធាន និងលោក អនុប្រធានកំពុងតែជួយទិញនំរបស់ប្រជា

ពលរដ្ឋ ហើយចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀត។

ចុះផ្ទះប្រជាជន ចុះផ្ទះប្រជាជន១ ទិញនំប្រជាជន ទិញនំប្រជាជន១ ទិញនំប្រជាជន២ នំប្រជាជន