ឯកឧត្តមខូយ.រីដាបានចូលជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសបិទផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅស្រុកកណ្តៀង


កណ្តៀង កណ្តៀង១ កណ្តៀង២ កណ្តៀង៣ កណ្តៀង៤