កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់


ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា សមាជិកអង្គប្រជុំ ឯឧ.ខូយ សុខា ឯឧ.ម៉ៅ.ធនិន