ឯកឧត្តមកែវ.រតនៈធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអគ្គិសនី


ឯកឧត្តម កែវ.រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល បានចុះសួរសុខទុក្ខ និង ធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអគ្គិសនី និង អគ្គិសនី

កម្ពុជា ជូននិស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ និង ថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គិសនី។ ឯកឧត្តម កែវ.រតនៈ ក៏បានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រ

របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍ជូននិស្សិតជាបន្ត និងការប្រឹងប្រែងគៀរគរថវិកាដើម្បីពង្រឹងវិទ្យាស្ថានផងដែរ។

ឡើងធ្វើបទ ឯឧ.ករតនៈ ឯឧ.ករតនៈ១