សាលាក្រុងពោធិ៍សាត់បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល


ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលាម៉ោង ៨,០០ នាទីព្រឹក នៅរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសេវាសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ចាប.នាង

អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់។

ក្រុង.ព.ស ក្រុងព.ស១ ក្រុងព.ស២ ចាប.នាង