ឯកឧត្តម ឈឹម ផាវេត សមាជិកណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាអនុប្រធានគណ:ឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្តកំពុងឧទ្ទេសនាមឯកសារទី៥


វគ្គសិក្សាអប់រំនយោបាយរបស់យើងបានដំណើរការដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ហើយ ឯកឧត្តម ឈឹម ផាវេត សមាជិកណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាអនុប្រធានគណ:ឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត កំពុងឧទ្ទេសនាមឯកសារទី៥ស្តីពីសីលធម៌អត្តចរិតរបស់សមាជិកបក្សជាឯកសារចុងក្រោយនៃវគ្គអប់រំនយោបាយ នៅពេលបន្តិចទៀតនេះវគ្គសិក្សាត្រូវបានប្រារព្ធពិធីបិទវគ្គជាផ្លូវការហើយ។

ភ្នំ ថ្មកែវ's photo.
ភ្នំ ថ្មកែវ's photo.
ភ្នំ ថ្មកែវ's photo.
ភ្នំ ថ្មកែវ's photo.