ឯកឧត្តម ឈុន សុង សមាជិកគណ:ប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្តនិងជាប្រធានគណ:ឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្អញ្ជើញមកឧទ្ទេសនាមឯកសារទី៤ត


រសៀលថ្ងៃទី ០៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ វគ្គសិក្សាអប់រំនយោបាយមានកិត្តិយស ត្រូវបានឯកឧត្តម ឈុន សុង សមាជិកគណ:ប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្តនិងជាប្រធានគណ:ឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត អញ្ជើញមកឧទ្ទេសនាមឯកសារទី៤ ពីសភាពការណ៍កម្ពុជា និង បណ្តាភារកិច្ចចំពោះមុខជូនដល់វគ្គសិក្សាទាំងមូល។

14492313_1838914929674845_7288307269067190079_n 14572760_1838915009674837_5962233087615681107_n 14581531_1838914913008180_4204404356950327485_n