ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ មុនម៉ោងការងាររដ្ឋបាល ព្រមទាំងបានផ្តល់ស្បៀងផ្ទាល់ដៃ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដាច់ពេលពិតប្រាកដ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.29.35 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.28.23 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.28.43 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.28.52 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.29.08 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.29.20 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.29.22 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.29.26 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.29.29 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.29.33 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.29.35 AM - Copy