ឯកឧត្តម ខូយ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសប្រធានគណៈចលនាមហាជន


ពិធីប្រកាសប្រធានគណៈចលនាមហាជន
និងគណៈចលនាយុវជន
និងប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចប្រធានក្រុមការងារ
យុវជនគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់
#ក្រោមអធិបតីភាព
~ឯកឧត្តម ខូយ សុខា មាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត
~ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត
~ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត
#សមាសភាពដែលត្រូវប្រកាសនាថ្ងៃនេះ
១~ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន ត្រូវបានប្រកាសតែងតាំជាប្រធាន គណៈចលនាមហាជន
~ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង ត្រូវបានប្រកាសជាប្រធានក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ ជំនួសឯកឧត្តម កែវ រតនៈ
……………………………………………
សណ្ឋារគារខេអឹម រសៀលថ្ងៃទី២២ តុលា ២០១៦

WhatsApp Image 2016-10-22 at 3.02.13 PM WhatsApp Image 2016-10-22 at 3.01.51 PM WhatsApp Image 2016-10-22 at 3.01.52 PM WhatsApp Image 2016-10-22 at 3.01.55 PM WhatsApp Image 2016-10-22 at 3.02.00 PM WhatsApp Image 2016-10-22 at 3.02.02 PM WhatsApp Image 2016-10-22 at 3.02.03 PM WhatsApp Image 2016-10-22 at 3.02.05 PM WhatsApp Image 2016-10-22 at 3.02.06 PM WhatsApp Image 2016-10-22 at 3.02.11 PM