ញត្តិគាំទ្រ សារនយោបាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន.សែន ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥


ញត្តិគាំទ្រ សារនយោបាយេបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន.សែន