ក្រុមការងារមន្ទីរកសិកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រជុំពិភាក្សាការងារតាំងពិពណ៌ ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស កសិកម្មកម្មវិធី ASPIRE


ថ្ងៃទី៨វិច្ឆកា២០១៦ ក្រុមការងារមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបានប្រជុំពិភាក្សាការងារតាំងពិពណ៌ ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស កសិកម្មកម្មវិធី ASPIRE ក្នុងគោលបំណងប្រមូលពត៌មានឯកសារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសសិកម្ម ការចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធន៏និងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មពីស្ថាបន័ អង្គភាព ពាក់ពន្ធ័និងកសិករដើម្បីប្រើប្រាស់ ពត៌មានទាំងនេះ អោយមាន
ប្រយោជន៏និងមានប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ការងារផ្សព្វផ្សាយសិកម្ម។
អ្នកចូលរួមមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត ការិយា ចំណុះមន្ទីរកសិកម្ម មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរកិច្ចការនារី មន្ទីរបរិស្ថាន អង្គការ ពាក់ពន្ធ័និងវិស័យកសិកម្មក្នុងខេត្ត ដូចជា អង្គការស្រែខ្មែរ អង្គការពន្លឺកុមារ អង្គារនូរីស អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ អង្គការអនាគតកុមារ អង្គការសូវ អង្គការអិបដូរ សហគមន៏កសិកម្ម ក្រុមហ៊ុនកសិកម្មចំនួន ៥ ក្នុងខេត្ត សរុប៤២ នាក់។

WhatsApp Image 2016-11-08 at 2.55.44 PM WhatsApp Image 2016-11-08 at 2.55.46 PM WhatsApp Image 2016-11-08 at 2.55.48 PM WhatsApp Image 2016-11-08 at 2.55.51 PM WhatsApp Image 2016-11-08 at 2.55.52 PM WhatsApp Image 2016-11-08 at 2.55.58 PM WhatsApp Image 2016-11-08 at 2.56.05 PM