ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ទី នរិន្ទ នាំសិស្ស ២៥០ នាក់ ទៅមើលសក្តានុពលអគ្គិសនី


យុវជនស្រុកភ្នំក្រវាញចំនួន ២៥០ នាក់ ក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីឯកឧត្តម បណ្ឌិត ទីនរិន្ទប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល

ចុះជួយស្រុកភ្នំក្រវាញ បានដឹកនាំសិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាប័ត្រទុតិយភូមិ ទៅរៀនសូត្រដក

ពិសោធន័ និង ស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលពីរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលធ្យូងថ្ម នៅក្រុងកំពង់សោម។

កំពង់សោម អគ្គិសនីកំពង់សោម ឯឧ.ទី នរិន្ទ និងសិស្សទៅមើលរោងចក្រអគ្គិសនី ឯឧ.ទីនរិន្ទ និងសិស្ស ឯឧ.និង សិស្សទស្សនៈនៅកំពង់សោម ឯឧ.បណ្ឌិត ទី នរិន្ទ នាំសិស្សទៅកំពង់សោម