ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម និង លោកជំទាវ ចុះសួរសុខទុក្ខដល់និស្សិតមកពីពោធិ៍សាត់កំពុងស្នាក់រៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញ


នៅថ្ងទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម និង លិកជំទាវ ជា ខេង សុំុយសែមបានមកសួរសុខទុក្ខដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់ប្អូនៗនស្សិតដែល

កំពុងស្នាក់នៅផ្ទះសមាគមអតីតៈសិស្សខេត្តពោធិ៍សាត់ នាទីក្រុងភ្នំពេញ។

ឯឧ.ស.ស ឯឧ.ស.សថតរូប ឯឧ.ស៊ុយ សែម សួរសុខទុក្ខនិស្សិត