វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប័ណ្ណដាក់ពិន្ទុសហគមន៍លើការបំពេញការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់


វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ប័ណ្ណដាក់ពិន្ទុសហគមន៍លើការបំពេញការងារ
របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង នៃគំរោងលើកកំពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
( PROCEED ) ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ:Sweden& Pact សហការរៀបចំ
ដោយ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និង អង្គកាដៃគូ អនាគតកុមារនិងអង្គកាអមរា ។
ពោធិ៍សាត់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវ ជ ប ខ។

កិច្ចពិភាក្សា កិច្ចពិភាក្សា១ ថតរួម ទម្រង់ផ.ក ទម្រង់ផ.ក១ សមាជិកចូលរួម សំរិទ្ធ អេង