វេទិកាសាធាេណៈក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម ប្រធានក្រុកាងារថ្នាក់ជាតិ


ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានអញ្ជើញជាអធិបតីនិងសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណ: កាលថ្ងៃទី០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅឃុំស្វាយដូនកែវ ស្រុកបាកានខេត្ត ពោធិ៍សាត់។

ចូលរួម ប្រជាជនមានមតិ ប្រជាជនរួម វេទិការបាកាន វេទិការស្រុកបាកាន ឯឧ.ជំរាបសួរប្រជាជន