ឯកឧត្តម ម៉ៅ សាន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយច្បាប់


ឯ.ឧ ម៉ៅ សាន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលជាការរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តន៍ ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លវគោក ជូនដល់ក្រុងពោធិ៍សាត់និងស្រុកបាកាន។
+ ការពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហាជាក់លាក់ដែលរកឃើញ ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ និងផែនការណ៍វិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិល ។
+ របាយការណ៍លទ្ធផលស្ទង់មតិស្ដីពីការយល់ដឹង
ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី ការអនុវត្តន៍ច្បាប់និងផល
ប៉ះពាល់នៃការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹង។
( ថ្ងៃទី២៥.១២.២០១៥ នៅម.ម.អភិវ.ជនបទខេត្ត )

2526_450131775172735_4339197970368276793_n 47978_450131748506071_7061471378515238787_n 1457452_450131678506078_3349558084287835479_n 10174818_450131598506086_2291267956027884162_n 10352838_450131721839407_3261811042693083245_n 10410798_450131645172748_2591996641578441871_n 10592898_450131821839397_4343958497782575083_n 12391001_450131701839409_2951692196707442931_n